Thursday, 15 May 2014

Kaedah P&P

Contoh Soalan Morfologi

Jawab dua soalan sahaja. 1.Kata atau perkataan terbentuk daripada satu morfem atau susunan beberapa morfem. Susunan morfem tersebut akan membentuk kata yang dikenali sebagai: i. Kata Tunggal ii. Kata Terbitan iii. Kata Majmuk iv. Kata Ganda a)Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kata tunggal, dan bincangkan jenis-jenis kata tunggal satu suku kata berdasarkan pola suku katanya. Penerangan anda perlu disertakan dengan contoh-contoh perkataan yang sesuai. ( 10 markah ) b)Kata terbitan ialah sebarang kata yang telah menerima imbuhan, sama ada awalan, apitan, sisipan, mahupun akhiran. Bincangkan fungsi imbuhan, dan nyatakan jenis-jenis imbuhan mengikut golongan kata yang terbentuk. ( 10 markah ) 2. Kata kerja boleh dibahagikan kepada 2 jenis berdasarkan bentuk ayatnya; iaitu Kata Kerja Transitif, dan Kata Kerja Tak Transitif. a)Jelaskan konsep kedua-dua jenis kata kerja tersebut berpandukan ayat-ayat yang di bawah sebagai contoh: i. Semua orang pulang. ii. Gadis itu tersenyum iii. Saya tinggal di Sungai Merab iv. Keadaan bapa beransur baik. v. Saya telah menjawab surat itu. vi. Ayah membesarkan rumah. ( 10 markah ) b)Kata Kerja Tak Transitif terbahagi kepada 2 jenis; iaitu Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap dan Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap. Huraikan konsep kedua-dua jenis kata kerja ini dengan memberikan 5 contoh ayat untuk setiap satu jenis kata kerja. (10 markah ) Kata Tugas terbahagi kepada 4 kelompok dasar berdasarkan fungsinya, sama ada di dalam frasa, atau di dalam ayat. Berdasarkan kelompok dasar tersebut terdapat pelbagai jenis kata yang mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza. a)Huraikan 4 kelompok dasar Kata Tugas yang dimaksudkan itu, dari segi fungsi, dan penggunaannya ( 10 markah) b)Bincangkan fungsi dan penggunaan Kata Tugas dalam ayat berdasar 5 jenis Kata Sendi Nama yang anda pilih. Perbincangan perlu disertakan dengan contoh-contoh ayat yang sesuai. ( 10 markah )