Friday, 19 April 2013

RPH

Rancangan Pengajaran Harian RPH
(Pengajaran Kemahiran Menulis Tahun 3 : Pendekatan Komunikatif )

Tarikh                    : 11 September 2012
Tahun                    : 3
Bil. Murid               :30
Masa                      : 8:00 – 9:00 pagi
Mata pelajaran     : Bahasa Malaysia
Tema                     :Kemerdekaan
Tajuk                      : Memperingati Sejarah Kemerdekaan

Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
3.3   Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.
Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran  ini, murid dapat;

i. membina perkataan, frasa, dan ayat dengan betul (objektif drpd standard pembelajaran bukan SK)
ii. menjawab empat daripada lima soalan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. (aras rendah)

Sistem Bahasa
·         Tatabahasa          : membina ayat tunggal dan majmuk
·         Kosa kata              : kemerdekaan, patriotisme, semangat
Pengisian Kurikulum/Elemen Merentas Kurikulum
·         Ilmu                                        : Sejarah,
·         Nilai murni                            : kasih sayang, menghargai, bekerjasama.
·         Pendidikan Alam Sekitar   : Bertanggungjawab
·         Teknologi maklumat dan komunikasi: Belajar melalui TMK
·         Kreativiti: Pergerakan kreatif – kawad, mencipta lirik.
Strategi
·         Kemahiran berfikir                               : Penyoalan, menghubung kait  dengan pengalaman,
·         Kecerdasan pelbagai                         :verbal linguistik, interpersonal dan kinestetik
·         Kemahiran belajar cara belajar        : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat berdasarkan teks.
·         Pembelajaran kontekstual                 : Menghubung kait peristiwa dengan amalan patriotik.
Bahan bantu mengajar
No
Jenis
Bil
1
Komputer riba
1
2
LCD
1
3
Teks: Pengalaman Menyambut Hari Kemerdekaan
30
4
Silang Kata
1
5
Video Kemerdekaan
1
6
lembaran kerja pengayaan
6
7
lembaran kerja pemulihan
6
Pengetahuan Sedia ada : Murid pernah menyaksikan perarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di televisyen.
Isi Pelajaran
Langkah dan aktiviti
Catatan
Soalan
1. Apakah peristiwa yang anda saksikan sebentar tadi?
Jangkaan jawapan
o   Perarakan Hari Kemerdekaan
o   Sambutan Hari Malaysia
Ciri
Fizikal :
Deria : Boleh dilihat dan didengar.
2. Isi pelajaran
Perkaitan video dengan tajuk dan isi pelajaran.

Set Induksi (5 minit)
o   Murid menonton tayangan video sambutan Hari Kemerdekaan yang Pertama
o   Murid menyatakan pendapat tentang video yang ditonton
o   Guru mengaitkan pendapat murid dengan tajuk pelajaran pada hari ini


BBB
·        Video
KB
·       Menghubung kait
BCB
·         Memproses maklumat
Pembelajaran Kontekstual
·      Menghubungkaitkan pengalaman dalam kehidupan

Teks: Pengalaman Menyambut Hari Kemerdekaan (lampiran)
Langkah 1 (10 minit)
Aktiviti 1.
·     Murid  membaca secara mekanis teks yang diedarkan oleh guru secara individu dan berkumpulan.
·     Murid menggariskan perkataan yang sukar difahami.
·     Murid merujuk kamus dan berkongsi makna dengan kumpulan lain.
BBB
·     Teks Kemerdekaan
·     LCD
·     Gambar Sambutan Hari Kemerdekaan yang Pertama
KB
·     Menghubung kait
Teknik
·       Pemerhatian
·       Tunjuk cara
KP
·         Intetrpersonal
·         Verbal linguistik
·         Kinestetik
Nilai Murni
·         Menghargai
Pembelajaran Kontekstual
Membina soalan
Bersoal jawab
·     Langkah 2 (15 minit)
·     Aktiviti 1
·     Tiga kumpulan membina soalan pemahaman
Aktiviti II
·     Murid bersoal jawab
·     Guru mencatat soalan murid pada papan putih dan membetulkan struktur ayat.
BBB.
Gambar Sambutan Hari Kemerdekaan
Pendekatan
Induktif
Teknik
Penyoalan
KP
Interpersonal
Verbal Linguistik
Nilai murni
Menghargai
PAS
Bertanggungjawab
Penilaian Objektif
Pemerhatian (lembaran kerja:
Soalan Bertumpu
1. Bilakah negara kita mencapai kemerdekaan?
2. Di manakah sambutan kemerdekaan diadakan pada tahun ini?
3. Siapakah yang memimpin bacaan ikrar?
4. Pada pukul berapakan acara sambutan kemerdekaan dimulakan?
5. Berapakah jumlah tembakan meriam dilepaskan dalam sambutan tersebut?


Langkah 3 (25 minit)
Aktiviti 1
1. Guru memaparkan soalan pemahaman.
2. Murid menjawab secara individu dalam buku latihan.
Aktiviti II
Penilaian
·        Bertukar buku latihan dengan rakan-rakan (penilaian rakan sebaya)
·        Guru berbincang dengan murid untuk mendapat jawapan yang betul.
Pemulihan ( 5 minit)
Melengkapkan ayat (lampiran)
Pengayaan
Melengkapkan silang kata (lampiran)
BBB
·   Gambar Sambutan Hari Kemerdekaan
·   Borang penilaian rakan  sebaya.
KP
·         Verbal linguistik
·         Interpersonal
Penilaian Objektif
Penilaian rakan sebaya;
Penilaian guru

Lembaran kerja aktiviti pemulihan.

Silang Kata aktiviti pengayaan
Kognitif
Rumusan isi pelajaran
Sosial
Pujian atas usaha dan kejayaan
Penutup (5minit)
·      Murid merumuskan isi pelajaran pada hari ini.
·      Guru memberi pujian.
BBB
·     LCD
·     Skrin
·     Gambar Sambutan Hari Kemerdekaan
KB
·     Merumus
Nilai
·     Menghargai
·     Patriotik
·     Kasih sayang
PAS
Menghargai
KP:
·     Verbal linguistik
·     Intrapersonal
KB
·