Monday, 22 October 2012

MODEL PENGAJARAN
DEFINISI PENGAJARAN

Satu proses merangkumi perancangan, pelaksanaan, penilaian dan maklum balas.
Memberi panduan kepada guru tentang langkah-langkah mengajar yang utama & merancang serta melaksanakan proses P&P
Membentuk rangka pengajaran yang lengkap
Panduan asas kepada guru dalam sesi maklum balas serta ubah suai untuk proses P&P selanjutnya.
W.H Kilpatrik (1871 – 1965)
Pengajaran harus berpusatkan pelajar dan bukan guru.

MODEL-MODEL PENGAJARAN

           1. EKSPOSITORI
Penyampaian maklumat @ isi kandungan secara langsung kepada murid.
Melalui aktiviti bercerita, penerangan, demonstrasi.
Guru beri penerangan, murid mendengar, faham, ingat dan rekod isi penting.

2. PEMEROSESAN MAKLUMAT

Teori pembelajaran Gagne dikenali sebagai teori pemerosesan maklumat.
Rangsangan-proses-stor jangka pendek
Semasa dalam jangka pendek rangsangan dikodkan untuk mendapatkan makna tertentu- hantar ke stor jangka panjang (pengalaman).

3. INKUIRI-PENEMUAN

Merangkumi segala proses soal selidik untuk dapat jawapan @ kesimpulan daripada masalah yang dikemukakan.
Merangkumi 5 proses pembelajaran iaitu kenalpasti masalah, rancang strategi, kumpul maklumat,kaji & analisis maklumat dan melakukan  generalisasi 

4. PERBINCANGAN

Melibatkan aktiviti perbualan antara guru & murid.
Aktiviti pembelajaran bertukar-tukar fikiran, kongsi maklumat.
Antara sesi perbincangan dalam P&P ialah perbahasan, seminar, forum dan buzz

      5. PROJEK

Penyiasatan mendalam
Mengaplikasi pengetahuan/kemahiran
3 fasa:
a. Fahaman pada awal kajian
b. Perkembangan/progres projek
c. Mengimbas kembali

STRATEGI PENGAJARAN

1. PEMUSATAN GURU/eksplisit
Latihan amali
Melibatkan langkah-langkah
Demonstrasi
Persembahan bahan

2. PEMUSATAN MURID
Penerokaan
Inkuiri
Perbincangan
3. BERASASKAN SUMBER
Penggunaan sumber secara meluas
Video
Pita rakaman
Radio
Tv
Buku kerja 

4. BERASASKAN TUGASAN

Mengguna tugasan murid
Memberi bimbingan
Membaiki tugasan
Memantau kerja penyediaan tugasan
Melihat tahap penyediaan tugasan

KONSEP PENGAJARAN

1. KESEPADUAN
2. INDUKTIF
3. DEDUKTIF
4. ELEKTIF
KAEDAH/TEKNIK PENGAJARAN

1. BELAJAR SAMBIL BERMAIN
2. MAIN PERANAN
3. SUMBANGSARAN
4. TEMATIK
5. BERCERITA
6. PERBINCANGAN
7. DEMONTRASI/TUNJUK CARA
8. PENYELESAIAN MASALAH
9. PEMBELAJARAN MASTERI